Algemene Voorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met McChange Nederland B.V.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtnemer:McChange Nederland B.V.

Opdrachtgever:degene die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: het contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over het leveren van diensten.

Scholing: workshops, trainingen, opleidingen, online en offline leertrajecten, bijeenkomsten, coaching-trajecten e.d., zoals vermeld in offertes en op de website van McChange, waarvoor men zich individueel inschrijft.

Opdracht: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Programma: alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in een tijdelijke samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, gericht op het nastreven van bepaalde verander- en/of ontwikkeldoelen van Opdrachtgever.

In-company programmaeen programma waarvan de uitvoering door Opdrachtnemer voornamelijk plaats vindt op locatie(s) van de Opdrachtgever.

Deelnemer:degene die als feitelijke deelnemer van een scholing is opgegeven en de scholing volgt.

Startmomentde eerst uitvoering van de opdracht die gefactureerd wordt.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een scholing of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

PartijenOpdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

2.4 Het niet eisen van naleving van de algemene leveringsvoorwaarden leidt niet tot verval van rechten

2.5 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Scholing
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor het volgen van een scholing komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde (digitale) inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door bevestiging door Opdrachtnemer, schriftelijk of per e-mail, aan de Opdrachtgever van aanmelding.

3.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor de uitvoering van een opdracht komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door bevestiging door Opdrachtnemer, schriftelijk of per e-mail, aan de Opdrachtgever.

Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Opdrachtnemer toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van Opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

3.2 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

a) de planning van een scholing voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

b) bij onvoldoende aanmeldingen een scholing af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande scholing niet te accepteren. Ingeschreven Deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

c) de groepsgrootte van een scholing aan te passen.

4.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte mede is gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht, vermogen en professioneel vakmanschap uitvoeren.

4.3 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om die kwaliteit te leveren die in redelijkheid van haar kan worden verlangd.

4.4 Inschakelen van derden

a) De keuze van de door Opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de keuze voor deze derden of tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

b) Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4.5 Opdrachten

a) Offertes voor Opdrachten tbv (in-company) programma’s zijn onlosmakelijk verbonden met de in het voorstel van Opdrachtnemer omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering, de methodieken, analyse, uitvoering, rapportering en programma management, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.

b) Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van de opdracht ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor de opdracht indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

c) Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een opdracht zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Overeenkomst op afstand
Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een scholing via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

5.2 Annulering door Opdrachtgever

a) De Opdrachtgever voor een scholing heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een scholing schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.

b) Bij annulering van de scholing < 14 dagen voor het startmoment van de scholing wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de scholing > 14 dagen voor het startmoment van de scholing wordt 25% van alle kosten in rekening gebracht.

c) In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de scholing of na aanvang van de scholing de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere scholing.

d) Bij annulering van geplande werkzaamheden, bijeenkomsten, scholing, werksessies e.d. in een (in-company) programma, binnen 14 kalenderdagen voorafgaande aan de geplande uitvoeringsdatum, worden voorbereidingskosten en 50% van uitvoeringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de geplande uitvoeringsdatum worden 100% van de uitvoeringskosten in rekening gebracht.

5.3 Annulering door Opdrachtnemer

a) Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van redenen de scholing of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

b) Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven voor de betreffende scholing, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor de scholing aan Opdrachtnemer betaalde cursusgeld.

c) Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten/trainers, stakingen en calamiteiten. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van Opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

5.4 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, dan wel te stoppen;

a) Indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen;

b) Bij tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 6: Prijzen

6.1 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.

6.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7: Betaling Scholing en Opdrachten

7.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.

7.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum doch uiterlijk de dag voorafgaand aan het startmoment van de scholing. Verrekening is niet toegestaan.

7.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een scholing of opdracht zijn niet bij de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een Scholing of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan

Artikel 9: Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer.

Artikel 10: Auteursrecht

10.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

10.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid.

11.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

11.2 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

11.4 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

a) Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

b) Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie.

11.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever

11.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven deelnemer ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door Opdrachtnemer of door grove schuld van Opdrachtnemer is veroorzaakt.

11.7 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens (aansprakelijkheids)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

12.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met Deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

12.2 Het doel waarvoor Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

12.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

12.4 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. Indien Deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de Deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

12.5 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

a) Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.

b) De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

12.6 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

12.7 Iedere Deelnemer heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

12.8 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

12.9 Opdrachtnemer legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Artikel 13: Geheimhouding

Naast de in 12.3 genoemde bepaling zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14: Klachtenregeling

14.1 Klachten kunnen telefonisch of per e-mail worden aangemeld bij Opdrachtnemer.

14.2 Na aanmelding van een klacht neemt Opdrachtnemer het initiatief tot een gesprek tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om het probleem op te lossen.

14.3 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan Opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 14 kalenderdagen na het eerste gesprek. Binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijk klacht wordt de klacht schriftelijk beantwoord.

14.4 Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, wordt in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een onafhankelijk mediator ingeschakeld. De afspraken die in de mediation gemaakt worden zijn bindend.

14.5 Een klacht zal door opdrachtnemer te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

14.6 Klachten en de wijze van afhandeling worden door opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 16: Gedrag, toegang en identificatieplicht 

16.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem ingeschreven deelnemer zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die door Opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.

16.2 Deelnemers dienen op eerste verzoek van Opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer een legitimatiebewijs te tonen.

Artikel 17: Conversie 

17.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet geldt, treedt voor deze bepaling automatisch in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van die bepaling.

17.2 In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd hun geldigheid.

Artikel 18: Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

(McChange Algemene Voorwaarden versie 1.3)