McChange Aanpak

Wij vergroten het vermogen van mensen, teams en organisaties om met verandering om te gaan. Dit doen we o.a. door de verbinding en samenwerking te versterken. Ons beeld van ‘goed’ samenwerken is wanneer ieder individu op eigen benen staat en tegelijkertijd in verbinding is met de omgeving.

Autonomie in verbondenheid; bepalend voor plezier, lerend vermogen, succesvol veranderen en optimaal presteren.

Dit vraagt op verscheidene vlakken continue aandacht en sturing. Dat doen we bij McChange op de volgende wijze:

Verbinden

We verbinden veranderprocessen aan doelen, visie, strategie, structuur en cultuur van de organisatie. We interveniëren op instrumentele en op sociale aspecten. Verstand en gevoel in verhouding passend bij de context.

Afstemmen

We stemmen af op wat nodig is om de beoogde verandering te realiseren. We bepalen steeds opnieuw welke interventies passend zijn. We zijn transparant over onze rol, weten waar we goed in zijn en waar onze beperkingen liggen.

Schakelen

We zijn in staat om als gelijkwaardig gesprekspartner op te treden op verschillende niveaus. We trekken samen op met de professionals van de organisatie om de gewenste verandering te realiseren. Zij zijn tenslotte eigenaar.

Sturen

Werken, leren en presteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meten, onderzoeken, experimenteren, reflecteren, beslissen en elkaar aanspreken. Thema’s die we aandacht geven om stuurkracht in organisaties te vergroten.